KLAUZULA INFORMACYJNA

BONG POLSKA SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna dla podmiotów współpracujących z Bong Polska sp. z o. o. oraz ich pracowników/współpracowników/kontrahentów Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bong Polska sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zawiła 56, 30-390 Kraków,

 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na inspektor@bong.pl lub na adres korespondencyjny ul. Zawiła 56, 30-390 Kraków

 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe pracowników/kontrahentów Bong Polska sp. z o. o. /współpracowników Bong Polska sp. z o. o. :

a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko), b) dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu), c) dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta Bong Polska sp. z o. o. bądź współpracy z Kontrahentem Bong Polska sp. z o. o. (np. nazwa firmy, stanowisko).

Dane zostały przekazane (udostępnione) nam przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem Kontrahenta Bong Polska sp. z o. o. w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta Bong Polska sp. z o. o. (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z Bong Polska sp. z o. o.

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem Bong Polska sp. z o. o.; b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych; c) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności; d) dokonywania analiz biznesowych prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne;

 1. W przypadku kiedy jesteś Kontrahentem Bong Polska sp. z o. o. (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej), Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a) zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów; b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych; c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; d) weryfikacji wiarygodności kontrahenta; e) dokonywania analiz biznesowych prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne.

 1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Kontrahentom/ich Pracownikom/Współpracownikom przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia. c) prawo do usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”); Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania. f) prawo do przenoszenia danych; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. g) prawo do cofnięcia zgody; Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 7. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z nami na wybrany przez Państwa sposób:

a) pisemnie na adres Bong Polska sp. z o. o. ul. Zawiła 56, 30-390 Kraków, b) mailowo na adres: inspektor@bong.pl

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie. Termin miesięczny może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków. W takim przypadku Bong Polska sp. z o. o. w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności: a) z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.); b) jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie; c) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej klauzuli.

 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

BONG CAŁY ŚWIAT KOPERT SP. Z O.O.

Klauzula informacyjna dla podmiotów współpracujących z Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o oraz ich pracowników/współpracowników/kontrahentów Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o. ul. Ustronna 14, 60-012 Poznań

 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na inspektor@bong.pl lub na adres korespondencyjny ul. Ustronna 14, 60-012 Poznań

 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe pracowników/kontrahentów Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o. /współpracowników Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o. :

a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko), b) dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu), c) dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o. bądź współpracy z Kontrahentem Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o (np. nazwa firmy, stanowisko).

Dane zostały przekazane (udostępnione) nam przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem Kontrahenta Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o. w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o. (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o.

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o. ; b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych; c) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności; d) dokonywania analiz biznesowych prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne;

 1. W przypadku kiedy jesteś Kontrahentem Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o. (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej), Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a) zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów; b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych; c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; d) weryfikacji wiarygodności kontrahenta; e) dokonywania analiz biznesowych prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne.

 1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Kontrahentom/ich Pracownikom/Współpracownikom przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia. c) prawo do usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”); Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie a nie występują inne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania. f) prawo do przenoszenia danych; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do Administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. g) prawo do cofnięcia zgody; Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 7. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z nami na wybrany przez Państwa sposób:

a) pisemnie na adres Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o. ul. Ustronna 14, 60-012 Poznań, b) mailowo na adres: inspektor@bong.pl

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie. Termin miesięczny może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków. W takim przypadku Bong Cały Świat Kopert Sp. z.o.o. w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności: a) z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.); b) jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie; c) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej klauzuli.

 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

© 2023 Bong Group. All rights reserved.